ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

علمی:سلسله_سخنرانی_های_فیزیک_ریاضی:سخنرانی_سوم:دانشنامه

سخنرانی هفته سوم

ارائه‌دهنده دکتر محمد خرمی
موضوع Particles, External Field and Structure in Relativity

توضیحات

فیلم جلسه

/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/علمی/سلسله_سخنرانی_های_فیزیک_ریاضی/سخنرانی_سوم/دانشنامه.txt · آخرین ویرایش: 2022/09/07 10:45 توسط 127.0.0.1