ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

علمی:سلسله_سخنرانی_های_فیزیک_ریاضی:سخنرانی_اول

سخنرانی هفته اول

ارائه‌دهنده دکتر سلمان بیگی
موضوع Covariance Decomposition in No-Signaling Theories

توضیحات

فیلم جلسه

/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/علمی/سلسله_سخنرانی_های_فیزیک_ریاضی/سخنرانی_اول.txt · آخرین ویرایش: 2022/09/07 10:45 توسط 127.0.0.1